Acasă > Înscrieri

Acasă > Înscrieri

Înscrieri


  Etapa I     Etapa a II-a     Etapa a III-a   
3-7 iulie 2023

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.

3-7 iulie 2023

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.

Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual, pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul dual. La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

7 iulie 2023

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se vor afișa și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e).Se vor face precizări și referitor la posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu sau organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională.

10-11 iulie 2023 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii

Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii

10-11 iulie 2023 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probe eliminatorii Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile. Se va preciza și posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul profesional. NOTĂ: În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual. Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

10-12 iulie 2023 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii

Ridicarea, de către candidații respinși la probele eliminatorii, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual de la unitatea de învățământ care a organizat probele NOTĂ: În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că, în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la probele eliminatorii, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obținute la aceste probe.

10-12 iulie 2023

Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii, la unitățile de învățământ la care nu s-au organizat probe eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual Se pot înscrie și alți candidați interesați care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus. NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale din învățământul dual pentru care optează.

 

12 iulie 2023

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere la unitățile de învățământ în cazul în care numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum și în cazul în care unitățile de învățământ au decis susținerea de probe de admitere independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e). Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională.

13 iulie 2023

Desfășurarea probelor de admitere NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile. Se vor face mențiuni referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e). La unitățile de învățământ la care, din motive obiective, nu este suficientă o singură zi pentru susținerea probelor de admitere, acestea se pot derula pe parcursul perioadei 10-13 iulie 2023, conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată și adoptată la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.

13 iulie 2023

Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual de către unitățile de învățământ care au organizat aceste probe

14 iulie 2023

Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși în învățământul dual Afișarea, de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual, a listei candidaților admiși și a celor respinși Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii Se va preciza, de asemenea, că, dacă nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților prin comisia județeană/a municipiului București de admitere, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare, în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.

14 iulie 2023

Depunerea contestațiilor la probele de admitere Rezolvarea contestațiilor NOTĂ: Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care le-au organizat Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu probe de admitere

15-16 iulie 2023

Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual sau în etapele de admitere în învățământul liceal.

17-20 iulie 2023

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul dual În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

20 iulie 2023

Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, la comisia județeană/a municipiului București de admitere a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere

21 iulie 2023

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere.

21 iulie 2023

Transmiterea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației rezolvării cazurilor speciale Transmiterea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul dual din județ/municipiul București.

24 iulie 2023

Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București. În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probă eliminatorie, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul dual.

24 iulie 2023

Transmiterea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București.

24 iulie 2023

Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a IIa de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București.

25-27 iulie 2023

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional și dual pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul dual La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.

25-27 iulie 2023

Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi, cât și candidații cu CES, nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.

27 iulie 2023

Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual Pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii și/sau probe de admitere, indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă suplimentară de admitere, ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile, se vor afișa, împreună cu lista candidaților înscriși, informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e). Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

În situația locurilor rămase libere, se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează probe eliminatorii. Se va menționa și faptul că cei respinși, deoarece nu au completat mai multe opțiuni, vor fi repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere. Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională

28 iulie 2023 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii

Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările respective din învățământul dual Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învățământ care a organizat probele eliminatorii pentru calificările respective Rezultatele probelor eliminatorii se afișează la sfârșitul zilei, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. NOTĂ: Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

31 iulie 2023 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe de admitere și probe suplimentare de admitere

Derularea probelor de admitere, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora, indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe de admitere La unitățile de învățământ la care nu sunt prevăzute probe eliminatorii și la care, din motive obiective, nu este suficientă o singură zi pentru susținerea probelor de admitere, acestea se pot derula în datele de 28 și 31 iulie 2023, conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată și adoptată la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.

31 iulie 2023

Afișarea rezultatelor la probele de admitere și la probele suplimentare de admitere de către unitățile de învățământ

1 august 2023

Depunerea contestațiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitere Rezolvarea contestațiilor Afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba de admitere sau proba suplimentară de admitere Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba eliminatorie/de admitere

2 august 2023

Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși în învățământul dual Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul dual Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii prin comisia de admitere județeană/a municipiului București – prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.

3-4 august 2023

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

7 august 2023

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

7 august 2023

Transmiterea, de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul dual. Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care, în urma consultării cu operatori economici și cu acordul acestora, sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.

8 august 2023

Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale.

8-9 august 2023

Repartizarea candidaților din etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 5 iulie 2023. Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost declarați admiși Rezolvarea, de către comisia județeană/a municipiului București, a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu sau constituit efectivele minime legale Transmiterea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituiteNOTĂ: Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.

10 august 2023

Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București.

10 august 2023

Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.