Acasă > Campus integrat - PNRR

Acasă > Campus integrat - PNRR

Campus integrat - PNRR

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Componenta C15: Educație

Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate

https://monitorpnrr.eu/componenta-15-educatie/
https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual
Vezi acest material si sub forma PDF

Învățământ profesional și tehnic

R4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Provocări:

Neatractivitatea rutei profesionale și lipsa unei rute continue între IPT secundar și terțiar
Educația și formarea profesională inițială din România se derulează prin învățământul profesional și tehnic. În România, 56% dintre elevii din ciclul secundar superior (clasele IX-XII) sunt înscriși în sectorul IPT, peste media UE de 48%. Durata de școlarizare pentru învățământul profesional este de 3 ani, pentru învățământul liceal de 4 ani, iar pentru învățământul postliceal variază între 1 și 3 ani. Absolvenții învățământului profesional nu au acces direct la învățământul superior. După cei 3 ani de pregătire în sistem dual, respectiv clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, absolvirea se finalizează cu examen de certificare pentru meserii de nivel 3 de calificare. Astfel, ruta educațională profesională poate continua în funcție de alegere, pentru calificări de nivel 4 (liceu), 5 (școala postliceală) sau nivel 6 (studii universitare), doar prin continuarea studiilor liceale, pentru obținerea calificării nivel 4, a diplomei de bacalaureat, în condițiile în care ruta de formare actuală nu permite accesul direct la învățământ terțiar. Curriculum-ul școlar depinde de redefinirea standardelor profesionale, care este un proces greoi și de durată. Există o discrepanță atât sub aspect cantitativ, cât și calitativ între elevii de la liceele tehnologice, care fac mai puține ore de practică (1.000 ore) și cei de la școala profesională, care în 3 ani fac un număr dublu de ore de practică. În același timp, deși elevii școlilor profesionale sunt mult mai bine pregătiți din punct de vedere practic, nivelul lor de calificare este ISCED 3, respectiv muncitor, iar al celor de la liceele tehnologice este ISCED 4 - tehnicieni. Această discrepanță creează nemulțumire în rândul elevilor, dar și al agenților economici care consideră că absolvenții școlilor profesionale sunt mult mai bine pregătiți pentru cerințele pieței muncii. O altă nemulțumire a mediului economic o reprezintă lipsa tehnicienilor formați prin învățământul terțiar. Prima promoție de absolvenți ai învățământului dual înregistra, în vara anului 2020, 1.847 de absolvenți certificați, pentru un total de 39 de calificări profesionale, nivel 3, din 12 domenii de formare profesională. Dintre aceștia, doar 882 au continuat studiile după absolvirea nivelului 3 de calificare din învățământul dual.

Obiectivul reformei:

O1. Dezvoltarea învățământului dual, atât din punct de vedere transversal, prin creșterea numărului de domenii, de calificări și a numărului de absolvenți, cât și longitudinal prin adaptarea cadrului legislativ pentru calificările de nivel 4 și 5, precum și la nivel universitar tehnologic.
Viziunea este ca educația profesională să devină preponderent duală, centrată pe nevoile elevilor și în acord cu evoluțiile pieței muncii, cu nevoile mediului economic. Reforma vine să ofere o șansă reală la profesie, carieră, educație și dezvoltare personală a adolescenților, tinerilor și adulților precum și opțiunea unui parcurs educațional complet.
Avantajele constau în obținerea unei certificări și a unei calificări profesionale, pe lângă trăsăturile specifice absolvenților de învățământ secundar superior. Astfel, pe lângă inserția rapidă pe piața muncii, devenind absolvenți operaționali imediat și posesori ai competențelor necesare, tinerii vor beneficia de o rută educațională completă și flexibilă.
Componenta de reformă va avea următoarele efecte:
 • crearea unei rețele naționale de universități tehnologice/învățământ profesional și tehnic, cu expertiză europeană, care să ofere programe de formare duală și diplomă profesională;
 • fiecare program de studiu va fi elaborat prin consultarea actorilor universitari și economici care să contribuie la definirea conținuturilor, în corelare directă cu necesitățile economice identificate în ecosistemul local/regional;
 • fiecare centru de invatamant dual va permite prezența studenților și elevilor, în mod alternativ, în spațiile universității și ale întreprinderilor/operatorilor economici partenere;
 • obținerea unei diplome profesionale; inserția rapidă pe piața muncii; absolvenți posesori ai calificărilor și competențelor necesare întreprinderilor;
 • absolvenții de IPT, care accesează învățământul superior, vor avea ocazia să beneficieze de un nivel de calitate al actului educațional și al dotărilor comparabil cu cel din învățământul teoretic.

Implementare:

Ministerul Educației va coordona implementarea reformei și va actualiza cadrul legislativ necesar. Prima etapă constă în realizarea propunerii de act normativ pentru modificarea cadrului legislativ actual. Această propunere va permite elaborarea rutei complete de învățământ dual de nivel liceal și, respectiv, tertiar în vederea dezvoltării programelor de educație și formare profesională completă (calificare 3-7), a flexibilizarii parcursului educațional al tinerilor din educația profesională, al creșterii atractivității învățământului profesional în regim dual, pentru asigurarea unei rute complete și accesul la învățământul superior tehnologic etc. Prin înființarea rutei complete, elevii din învățământul dual vor avea posibilitatea de a finaliza studiile liceale, fără sa fie nevoiți să parcurgă o ruta suplimentară educațională (clasele XI-XIII). Modificarea legislativă implică transformarea perioadei de școlarizare a elevilor din învățământul dual de la 3 la 4 ani și aprobarea metodologiei de învățământ dual, pe baza noilor planuri de liceu care vor intra în vigoare în anul 2023-2024 și a noului concept de examen de bacalaureat, aplicabil din iunie 2027. A doua etapă constă în completarea cadrului legislativ pentru introducerea noilor calificări, în funcție de nevoile operatorilor economici, care se vor implica în dezvoltarea consorțiilor de învățământ dual (preuniversitar și universitar), prin constituirea unui grup de lucru interinstituțional, format din reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ai unităților de învățământ profesional și tehnic și ai mediului de afaceri etc.

Complementaritate:

Reforma propusă va fi complementară și va utiliza o serie de măsuri în domeniul ÎPT, între care dezvoltarea și utilizarea unor mecanisme de anticipare a competențelor solicitate de piața muncii în stabilirea profilurilor, care va fi dezvoltat în cadrul unui proiect finantat prin POCU (proiect considerat condiție favorizantă de către CE). De asemenea, reforma propusă este complementară măsurilor viitoare din FSE+, Programul Operațional Educație și Ocupare, Prioritatea 5, focalizate pe dezvoltarea de metodologii privind organizarea de programe de educație profesionale în regim dual de nivel terțiar, inclusiv o procedură de admitere integrată. Asistență tehnică: nu este cazul

Ajutor de stat:

Modificările legislative descrise nu implică măsuri de ajutor de stat. Pentru investițiile aferente acestei reforme, vă rugăm să aveți în vedere analiza incidenței prevederilor de ajutor de stat din cadrul secțiunilor specifice.

Grup țintă:

Elevii și studenții din liceele și din universitățile tehnologice care vor organiza programe de studiu în parteneriat cu operatorii economici.

Riscuri și soluții:

Risc: Întârzieri în modificarea cadrului legislativ.
Soluție: Respectarea graficului de implementare prin formarea grupurilor de lucru interministeriale.
Risc: Slabă implicare a agenților economici la nivel național și creșterea decalajului învățământului dual între regiunile de dezvoltare.
Soluție: Campanie de promovare a rutei complete de educație profesională la nivel național și regional pentru informarea cu privire la beneficiile și selectarea consorțiilor de învățământ dual și pentru campusuri profesionale integrate în corelare cu nevoia locală exprimată.

Perioada de realizare:

până în Q2 2026

I6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate (Alocare: 338 mil. Euro)

Provocări adresate:

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă ÎPT în momentul de față este ineficiența pregătirii practice, explicabilă prin cel puțin trei categorii de factori:
 • raportul inadecvat dintre teorie și practică (mai cu seamă în cazul învățământului liceal tehnic);
 • lipsa sau slaba calitate a dotării din atelierele școală;
 • pregătirea modestă a personalului de specialitate din școli și absența unor raporturi contractuale clare între școală și potențialii angajatori, mai ales pentru anumite specializări sau parteneriate foarte recente.
O alta provocare constă în lipsa unor spații educaționale în care elevul din ÎPT sa se familiarizeze cu întreaga ruta profesională completa în regim dual. ÎPT nu poate funcționa într-un mod eficient în lipsa unui parteneriat solid cu partenerii sociali, mai ales cu cei din mediul economic, astfel încât să se poată realiza învățarea la locul de muncă. Există costuri crescute la nivelul operatorilor economici pentru organizarea activităților și a spațiului de lucru pentru sustinerea elevilor pentru învățământul dual. În metodologia de implementare a învățământului profesional de tip dual există un contract cadru între unitățile de învățământ și agenții economici în care sunt specificate clar atribuțiile acestora. Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de tip dual, angajatorii trebuie să asigure elevilor burse, cheltuieli cu examinările de medicina muncii și analize medicale obligatorii, asigurare de risc și echipamente de lucru și de protecție. Costurile operatorilor economici pentru susținerea pregătirii practice a elevilor la locul de muncă (alocarea de tutori pentru pregătirea practică, asigurarea materiilor prime, materialelor și echipamentelor necesare derulării stagiilor de pregătire practică, echipamente de protecție) influențează decizia acestora de a se implica în formarea elevilor. Există obligația agentului economic să acorde suport financiar elevilor care să conțină cel puțin: bursă, cheltuieli cu examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru și de protecție, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă. Până în prezent, numărul total al operatorilor economici, implicați în pregătirea practică a primei generații de absolvenți de învățământ dual certificați, a atins cifra de 236. 53 % dintre operatorii economici implicați în învățământul dual, care au devenit angajatori, au preluat ca forță de muncă aproximativ o treime din numărul total al absolvenților de învățământ dual certificați, din promoția 2020.

Obiective:


O1. Asigurarea accesului egal la educație și formare profesională inițială de calitate, cu accent pe identificarea și incluziunea potențialilor beneficiari, inclusiv a celor aparținând grupurilor vulnerabile/dezavantajate, prin dezvoltarea de parteneriate cu agenți economici sau alți parteneri relevanți în vederea adaptării învățământului profesional tehnic la cerințele pieței muncii;
O2. Realizarea a 10 structuri parteneriale care vor fi la baza consorțiilor de învățământ dual (fiecare fiind alcătuită cel puțin din următoarele tipuri de entități: autorități publice locale, operatori economici, unități de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, universități tehnice, alți parteneri relevanți pentru scopul educational al centrului) pentru sprijinirea angajatorilor de a deține rolul activ în domeniul pregătirii profesionale a elevilor și studenților, precum și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate, liceale și universitare, care să deservească învățământul dual preuniversitar și universitar tehnologic.
Investițiile în construcția campusurilor profesionale integrate pentru învățământul profesional și tehnic, pentru acces la educația bazată pe inovație, creativitate și specializare inteligentă vor conduce la întărirea legăturii cu mediul economic și social. Agenții economici vor deveni mai interesați în a fi conectați la procesele de educație și formare profesională, contribuind la definirea inteligentă a noilor competențe. Astfel, vor fi impulsionate și diversificate tipurile duale de formare profesională. Totodată, investițiile vor contribui atât la asigurarea unui cadru calitativ de formare profesională în campus și în întreprinderi, cât și la valorificarea în parteneriat a resurselor. Ecosistemele industriale locale și regionale vor fi astfel sprijinite cu viitori angajați (absolvenți sau persoane recalificate) care vor deține competențe relevante pentru noile tendințe de pe piața forței de muncă. În plus, prin intermediul burselor și a altor forme de sprijin vor fi atrași elevii și studenții care au oportunități economice reduse și care datorită ofertei constând într-un parcurs flexibil și continuu vor putea sa obțină o calificare și acces la o universitate tehnologică.

Implementare:

Această investiție reprezintă operationalizarea cadrului legislativ și normativ privind funcționarea consorțiilor de învățământ dual, ruta completă. ÎPT nu poate funcționa într-un mod eficient în lipsa unui parteneriat solid cu partenerii sociali, mai ales cu cei din mediul economicastfel încât să se poată realiza învățarea la locul de muncă. În metodologia de implementare a învățământului profesional de tip dual există un contract cadru între unitățile de învățământ și agenții economici în care sunt specificate clar atribuțiile. Există obligația agentului economic să acorde suport financiar elevilor care să conțină cel puțin: bursă, cheltuieli cu examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru și de protecție, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă. Pentru a atrage angajatorii în dezvoltarea învățământului profesional, obligațiile acestora vor fi finanțate prin intermediul granturilor deoarece costurile operatorilor economici pentru susținerea pregătirii practice a elevilor la locul de muncă (alocarea de tutori pentru pregătirea practică, asigurarea materiilor prime, materialelor și echipamentelor necesare derulării stagiilor de pregătire practică, echipamente de protecție) influențează decizia acestora de a se implica în formarea elevilor. Implementarea investiției propuse se va realiza prin implicarea Ministerului Educației, care va avea rol de monitorizare și coordonare la nivel național a reformei și a celor 10 consorții de învățământ dual .
Implementarea investiției va avea următoarele etape de realizare:
Selectarea a 10 structuri parteneriale care vor deveni baza consorțiilor de învățământ dual
 • Se va face o ampla campanie de promovare și informare la nivel național și regional, cu precădere cele din zonele defavorizate, a ofertelor liceelor agricole și a rutei complete de educație profesională, cu privire la beneficiile pe care le oferă formarea unor parteneriate (clustere de dual): insertie rapidă pe piața muncii a tinerilor formați în aceste consorții, absolvenți operaționali posesori ai competentelor necesare întreprinderilor în corelare directă cu necesitățile economice identificate în ecosistemul local/regional, diversificarea ofertei de programe, etc. Campania se va realiza printr-o serie de întâlniri cu actorii implicați și prin intermediul diferitelor canale media, web site-urile Ministerului Educației și a autorităților locale etc. Echipa coordonatoare ME va promova oportunitatea de finanțare în randul angajatorilor și a elevilor de gimnaziu, în special a celor proveniți din medii defavorizate. Timp de 9 luni se vor efectua vizite în școli, pentru a se recruta/motiva elevii de liceu care să se înscrie la liceele care vor organiza rute complete de dual.
 • Ministerul Educației va realiza metodologia de selecție a 10 consorții de învățământ dual prin care vor fi stabilite criteriile de selecție:
  • Fiecare structură partenerială este alcătuită din următoarele tipuri de entități: unități de învățământ profesional și tehnic inclusiv dual, universități tehnologice, agenți economici și UAT-uri, alți parteneri naționali/europeni relevanți care pot aduce plusvaloare centrului;
  • Consorțiile de învățământ dual participa ca structuri funcționale, în baza unui acord de colaborare agreat înainte de depunerea ofertei de participare;
  • Potențialul economic și demografic oferit de zona unde va funcționa centrul regional;
  • De preferat, fiecare structură partenerială se va amplasa în fiecare regiune de dezvoltare, pentru a asigura o egală distribuție geografică la nivel național.
Anuntul de selecție va fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Educației, conform legislației în vigoare. Vor fi selectate, respectând toate criteriile de transparență, 10 consorții de învățământ dual, fiecare alcătuit din minim 4 tipuri de entități, respectiv: unități de învățământ profesional și tehnic inclusiv dual, universități tehnologice, agenți economici și UAT-uri, alți parteneri naționali/europeni relevanți (clustere de învățământ dual). Consorțiile de învățământ dual participă la selecție ca structuri funcționale pentru dezvoltarea învățământului dual preuniversitar și tertiar, în baza unui acord de colaborare, cu un plan relevant, experiență națională și europeană, acord agreat pe o perioada de minim 5 ani, înainte de depunerea ofertei de participare la procesul de selecție organizat de ME. Procesul de selecție va avea la bază o metodologie unitară, aplicabilă la nivel național pentru a identifica cele mai adecvate și de impact structuri parteneriale regionale. Rezultatele acestui proces de selecție vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Educației.
Scheme de granturi pentru 10 consorții de învățământ dual
Cele 10 consorții de învățământ dual selectate vor fi sprijinite prin intermediul schemei de granturi, direcționate exclusiv în vederea asigurării unor condiții optime de pregătire a cursanților și studenților. Pentru a crește interesul angajatorilor și rata de angajabilitate a absolvenților de învățământ profesional se vor finanta scheme de granturi pentru consorțiile de învățământ dual. Acestea vor deveni poli ai rutelor profesionale complete, prin implicarea simultană a liceelor și a universităților tehnologice, dar în același timp reprezintă oportunități pentru angajatori de a contribui la pregătirea programelor de studii pentru forța de muncă proprie. Granturile prevăzute de prezenta schemă se acordă pentru susținerea învățământului profesional în regim dual, de nivel preuniversitar și tertiar. Pentru a beneficia de scheme granturi, consortiile profesionale regionale trebuie sa depună o Cerere de finanțare către Ministerul Educației care să conțină, cel puțin:
 • contractul de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie /un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ, universitate şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, alți parteneri relevanți, inclusiv de la nivel european, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri;
 • analiza potențialului economic al zonei, din perspectiva domeniilor angajatorilor implicați în consorțiu ;
 • existenţa autorizării/ acreditării operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual. Contractul se va încheia pentru o durată de 5 ani și trebuie sa stabilească planurile de școlarizare pentru ruta completă de dual, obligaţiile fiecărei entități a consorțiului de învățământ dual și va conține prevederi clare privind asigurarea sustenabilitatii intervențiilor finanțate prin PNRR.
Granturile vor fi utilizate pentru :
 1. organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică prevăzute în planul-cadru de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare;
 2. asigurarea condiţiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea lor, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare, inclusiv curriculumul în dezvoltare locală (CDL) pentru stagiile de practică proiectate în colaborare cu unitatea de învăţământ;
 3. asigurarea resurselor umane (tutori, formatori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;
 4. asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la agentul economic;
 5. asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la agentul economic;
 6. angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii pentru elevi;
 7. angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi (în funcție de domeniul de activitate);
 8. asigurarea pentru elevi și studenți, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice;
 9. acordarea altor forme de sprijin materiale şi stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;
 10. asigurarea condiţiilor necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilităţi etc.) pentru derularea probelor de admitere și a examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, în funcţie de locaţia convenită pentru organizarea acestora;
 11. asigurarea condiţiilor necesare pentru evaluarea continuă a elevilor în cadrul pregătirii practice la operatorul economic;
 12. contribuţii pentru îmbunătăţirea dotării şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului de educaţie şi formare profesională din unitatea de învăţământ;
 13. organizarea de stagii de practică în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat progrese vizibile în domeniul tehnologiilor, industriilor și serviciilor vizate;
 14. organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor;
 15. furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți;
 16. programe de educație antreprenorială, programe de studii universitare dezvoltate în parteneriat cu mediul economic;
 17. programe de formare personal didactic și tutori de practică;
 18. sprijinirea demersurilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;
 19. orice alte activități de susținere a procesului didactic pentru formarea profesională a elevilor și studentilor, parteneriate la nivel european etc.
Pentru oferirea schemei de sprijin financiar, Ministerul Educației va elabora Ghidul de finanțare privind susținerea activităților pentru sprijinirea a 10 consorții de învățământ dual care va include meniul de activități eligibile pe care consorțiile le vor derula. Ghidul va avea prevederi clare privind destinația finanțării în cadrul parteneriatelor, excluzand orice tip de activitate care ar crește competitivitatea întreprinderilor și a produselor operatorilor implicați.
Pentru derularea activităților, consorțiile de învățământ dual vor semna contractele de finanțare cu ME, pentru oferirea de sprijin financiar pentru o durată de 4 ani. În plus, consorțiile de învățământ dual vor primi finanțare pentru construcția unui campus mixt, liceal și universitar, pentru asigurarea dimensiunii incluzive a acestei componente. Sunt vizați în special elevii și studenții care provin din medii dezavantajate și care vor fi sustinuti de o echipă de monitori, va asigura monitorizarea subvențiilor în curs de implementare și o echipă de mentori va oferi asistență tehnică aprofundată pentru activități pedagogice și de sprijin, cadrul granturilor pentru licee și universități. Monitorii vor fi numiți pentru întregul ciclu de implementare și vor juca un rol cheie în asigurarea respectării prevederilor legate de implementarea subvențiilor, prin revizuiri periodice a subvențiilor aprobate în curs de execuție în licee și universități. Monitorii vor vizita liceele cel puțin o dată pe trimestru și vor raporta rezultatele lor, conform procedurii stabilite. Școlile care necesită sprijin mai intens vor primi vizite mai frecvente la monitorul lor corespunzător, după cum este necesar. Între vizite, monitorii vor păstra un contact permanent cu echipele de granturi din licee pentru consiliere și sprijin, cu privire la implementarea grantului, inclusiv elaborarea Planului de achiziții, revizuirea programului de activități, eligibilitatea cheltuielilor, procedurile de achiziții, pregătirea a rapoartelor tehnice și de progres etc. Monitorii vor elimina / aprobă cererile de modificare a Programului de activități și a celorlalte variații/modificări solicitate de Beneficiar, în conformitate cu prevederile Acordului/contractului. În plus, monitorii vor revizui cererile pentru tranșe financiare suplimentare, rapoartele de progres fizic și financiar, precum și rapoartele finale și vor aproba pe cei care păstrează coerența între faptele de pe teren și informațiile raportate. Dacă se constată neconcordanțe semnificative, monitorii nu vor aproba aceste ea documente și vor solicita autorităților liceului/universității să soluționeze deficiențele observate și să retransmită rapoartele și/sau cererile revizuite. Mentorii vor consilia și vor ajuta echipa liceului/universității în proiectarea și implementarea intervențiilor pedagogice care abordează problemele pentru care au fost solicitate granturile, precum și în îmbunătățirea abordărilor și practicilor didactice, oferind sprijin prin întâlniri de coordonare, observații la clasă / activitate, sesiuni de îndrumare individuale și de grup pentru profesori etc. Aceștia se vor asigura că activitățile preconizate răspund nevoilor elevilor și studentilor și obiectivelor grantului aprobat, iar abordările pedagogice sunt adecvate, atractive, eficiente și probabile. Se așteaptă ca mentorii să ofere sprijin și asistență întregii echipe de profesori din liceu/universitate, dar și celorlalți actori care participă la proiect, precum alți angajați și diferiți consultanți implicați în activitățile pedagogice și de practică.
Investiții în 10 campusuri profesionale integrate mixte (licee și universități tehnice)
Campusurile profesionale integrate vor reprezenta infrastructura școlară și universitară (cămine, cantine, baze sportive, spații de recreere și lectură care vor deservi liceele și universitățile tehnice) și vor fi situate în cadrul consorțiilor de învățământ dual. Ele vor fi sub dubla coordonare, atât a Ministerului Educației, cât și a autorităților locale, astfel încât să fie asigurată funcționalitatea lor pe termen lung.
Prin intermediul autorităților locale se vor lansa procedurile de achiziție publică a furnizorilor de servicii de construcție pentru 10 campusuri profesionale integrate mixte. Spațiile nou construite vor fi dotate cu echipamente, mobilier, astfel încât să reprezinte un sprijin suplimentar pentru elevii și studenții înscriși la rutele de dual, în special pentru cei proveniți din categorii dezavantajate. Clădirile nou construite vor respecta solicitarea privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).
Prin cooptarea în structura partenerială a universităților tehnologice și unităților de învățământ profesionale și tehnice vor fi elaborate pârghii pentru un cadru național și european de calitate pentru a pregăti pe cei care doresc să obțină o diplomă profesională universitară de tehnologie, dar se confruntă cu dificultăți de natură economică. Finanțarea oferită prin intermediul granturilor celor 10 consorții de învățământ dual va fi completată exclusiv de fonduri de la bugetul de stat, ele fiind excluse de la finanțarea prin intermediul altor PO, pentru a se evita dubla finanțare.
Universitățile si liceele tehnologice care vor fi implicate în structura partenerială aferentă consorțiilor de învățământ dual vor putea beneficia de granturi dedicate, în valoare max de 3.380.000 euro/consorțiu pentru achiziționarea de ateliere de practica digitalizate, pe baza unui concept de digitalizare adaptat profilului liceelor si universitatilor implicate in structura parteneriala care formează fiecare din cele 10 consorții de învățământ dual.

Complementaritate:

Investițiile propuse vor fi complementare cu măsuri din POEO care vizează dezvoltarea de programe de ÎPT de nivel terțiar, derulate în regim dual pentru calificările profesionale de nivel 4 și 5, prin asigurarea de burse pentru studenții din cadrul programelor de ÎPT de nivel terțiar în primii ani de derulare. Spre deosebire de aceste măsuri, PNRR susține programele IPT în regim dual, finalizandu-se prin realizarea infrastructurii și a dotărilor și cu măsuri soft de creștere a accesului elevilor din categorii defavorizate pentru a finaliza ruta duală completă din învățământul dual.
De asemenea, măsurile propuse sunt complementare cu POEO în ceea ce privește obiectivul referitor la promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, prin acordarea de sprijin financiar pentru cazare, masă și transport, pentru elevii din grupuri sau medii defavorizate (aparținând etniei roma, persoanelor cu dizabilități sau deficiențe sau din mediul rural etc.), pentru creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională.

Asistență tehnică:

3 milioane euro

Ajutor de stat:

Măsurile propuse nu intră sub incidența ajutorului de stat deoarece toate investițiile vor fi stabilite conform legislației naționale și europene și nu sunt vizate activități economice având în vedere că în România, învățământul public este finanțat și controlat de stat aplicându-se prevederile pct. 28 și 29 din Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Investițiile vor fi strict direcționate doar în interesul procesului educațional al elevilor și nu vor fi utilizate pentru crearea/creșterea capacității economice, de producție a întreprinderilor implicate. În ceea ce privește eventualele investiții / servicii acestea vor fi achiziționate printr-o procedură competitivă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată, nefiind incidente astfel prevederile ajutorului de stat.
Apreciem că nu sunt implicate elemente de ajutor de stat nici la nivelul operatorilor economici implicați în acest proces, având în vedere ca aceștia vor fi selectați pe baza unor criterii obiective, transparente și nu li se oferă niciun avantaj economic întrucât toata infrastructura/dotările finanțate din bani publici vor fi folosite exclusiv în activitatea de practică a elevilor/studenților iar eventualul venit/profit obținut în urma valorificării acestor activități va fi reinvestit în scopuri educaționale, pentru dezvoltarea abilităților elevilor implicați, în conformitate cu prevederile pct. 28 și 29 și 31 din Comunicare Comisie privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Grup țintă:

Elevii din învățământul dual, studenții de la universitățile tehnice, operatorii economici, autoritățile publice locale.

Perioada de realizare a investiției:

până în Q2 2026

Buget:

338 milioane euro